De meest gestelde vragen

Hieronder een gerubriceerde lijst naar onderwerp met de meest gestelde vragen en antwoorden over Meerstad 1.1. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

Wilt u meer achtergrondinformatie lezen? Bijvoorbeeld het Masterplan uit 2005? Dan kunt u terecht op de pagina Naslag van deze website. Daar vindt u alle relevante informatie, onderzoeken en achtergrondinformatie. Hier kunt u ook de startbijeenkomsten terugkijken. Ook daarin werden de nodige vragen gesteld en beantwoord.

Staat uw vraag er niet tussen? Op de home pagina van de website staat het formulier Ik wil graag iets kwijt over Hier kunt u al uw vragen, opmerkingen en ideeën kwijt. Deze komen bij ons binnen en die beantwoorden wij dan zo spoedig mogelijk. Want immers: samen maken we betere plannen.

Masterplan Meerstad 2005

Waarom wordt het masterplan uit 2005 geactualiseerd?

Het masterplan moet worden geactualiseerd, omdat de plannen voor het Meerstad plangebied zijn verouderd en veranderd (bijvoorbeeld Meerstad-Noord). Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken bijgekomen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld klimaatvraagstukken, de energietransitie of nieuwe ideeën van inwoners of ondernemers. Ook hebben bewonersorganisaties aangegeven dat er behoefte is aan een actueel masterplan en om hierover in gesprek te gaan.

Waarom moet het zo snel?

De update van het Masterplan Meerstad 2005 gaat een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijk kunnen realiseren van woningen en voorzieningen. Gelet op de crisis op de woningmarkt moeten er snel plannen gemaakt worden, zodat er woningen gerealiseerd kunnen worden. Het is wel belangrijk dat er voldoende tijd is om samen tot een goed en gedragen plan te komen. Mocht blijken dat daarvoor wat meer tijd nodig is, bijvoorbeeld om een extra werksessie te organiseren, dan is die ruimte er.

Geldt het masterplan uit 2005 nu niet meer?

Het Masterplan uit 2005 is nog steeds de basis van waaruit we werken. Als er straks een actualisatie van het masterplan is vastgesteld, werken we de deelgebieden waar we gaan beginnen verder uit. Dat doen we met een omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en milieuonderzoeken. Die documenten vormen het kader waarbinnen nieuwe plannen plaats mogen vinden. Hierover gaan we ook weer graag met u in gesprek.

Komt er een compleet nieuw plan of blijven sommige afspraken staan? Er zou bijvoorbeeld een groenzone achter mijn huis komen. Vervalt dat nu?
Nee, er komt geen compleet nieuw plan. De uitgangspunten uit het Masterplan Meerstad 2005 blijven. Er komt een nieuwe kaart met toelichting waarin de uitgangspunten en nieuwe inzichten verwerkt zijn. In de werksessies bespreken we wat we willen behouden uit het masterplan en wat er zou moeten veranderen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de manier waarop we bestaande bebouwing inpassen in het nieuwe masterplan.

Ideeën en wensen

Hebben wij als inwoners wel echt invloed?

Ja, u heeft invloed op de actualisatie van het masterplan. Uw reacties worden verwerkt. Dat houdt niet in dat u altijd de inbreng terug kunt zien in de plannen, we moeten met elkaar keuzes maken. U kunt wel altijd teruglezen waarom we reacties wel of niet een plek hebben kunnen geven in masterplan 1.1

Waar kunnen wij over meedenken?

U kunt over alle onderwerpen en thema’s uit het masterplan meedenken. Het is wel zo dat Bureau Meerstad een opdracht heeft. Er moeten onder meer zo’n 6.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden bijgebouwd en het Woldmeer moet groeien naar zo’n 350 hectare. Dat staat vast. Maar dat kan op vele manieren een plek krijgen in het masterplan.

Hoe worden belangenorganisaties zoals natuur- en ondernemersorganisaties betrokken?

Belangenorganisaties betrekken we op twee manieren. We organiseren drie overlegtafels: een natuur- en landschapstafel, een ondernemerstafel en een recreatie- en toerismetafel. Hiervoor nodigen we de diverse belangenorganisaties uit. De uitkomsten uit deze overlegtafels delen we op de website meerstad.eu/toekomst, zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn. Naast de overlegtafels spreken we sommige belangenorganisaties een op een.

Ik heb een idee voor het plangebied of een opmerking over de uitwerkingen tot nu toe. Waar kan ik terecht?

Onderaan deze pagina ( en op andere plekken op deze website) vindt u een formulier waar u ideeën en opmerkingen kunt achterlaten.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Uw inbreng wordt verzameld en voorzien van een reactie. Dat geldt ook voor inbreng uit de werksessies, de website en uit de afstemming met belangenorganisaties zoals natuurorganisaties, ondernemersorganisaties etc. Alle inbreng samen vormt de basis voor de nieuwe masterplankaart.

Is mijn inbreng wel anoniem?

U heeft de mogelijkheid om anoniem te reageren. Het is voor Bureau Meerstad dan niet mogelijk om de reactie persoonlijk met u te delen.

Krijg ik bericht van wat er met mijn inbreng is gedaan?

In het voorjaar presenteren we aan iedereen die daar belangstelling voor heeft op basis van alle inbreng de voorkeursvariant van het masterplan. Daar hoort ook een reactierapport bij. Hierin bundelen we alle inbreng en voorzien we die inbreng van een reactie. Iedereen die inbreng heeft geleverd en contactgegevens heeft achtergelaten, ontvangt van ons de voorkeursvarianten en het reactierapport. Deze stukken zijn dan ook  terug te vinden op de website www.meerstad.eu/toekomst.

Wij hebben eerder ideeën aangedragen. Wat gebeurt daar mee?

Eerder aangedragen ideeën en initiatieven worden meegenomen in het proces.

Waar kan ik mij opgeven?

U kunt zich niet meer voor de werksessies opgeven. Ideeën en opmerkingen kunt op de website achterlaten. Ook alle bewonersorganisaties uit het plangebied Meerstad doen mee aan de werksessies. U kunt ook langs die weg uw inbreng leveren.

Hebben jullie niet gewoon al een nieuw masterplan liggen?

Nee, er ligt nog geen nieuw masterplan. Het nieuwe plan moet samen met u, belangenorganisaties, verenigingen, ondernemers etc. tot stand komen. We zijn wel mogelijke scenario’s aan het schetsen. Die schetsen worden gebruikt voor de werksessies.

Waarom maken jullie al een aantal varianten/scenario’s voor de werksessies?

Ervaring leert dat het heel lastig is met een leeg papier te beginnen. Daarom maken we drie mogelijke scenario’s als een soort ‘praatplaten’. Hierin is de opdracht van Bureau Meerstad verwerkt en de (bestaande) visies, ideeën en plannen die er in het verleden al zijn gemaakt (zoals bijvoorbeeld het Stedenbouwkundig Plan van de Eemskanaalzone), nemen we hierin mee. Tijdens de werksessies bespreken we de scenario’s. Wat is er goed aan? Wat ontbreekt? Wat moet anders? Uit de gesprekken met de deelnemers en aangedragen ideeën ontstaat uiteindelijk een nieuwe voorkeursvariant.

Kan deelname aan de werksessies ook online?

In verband met de huidige coronamaatregelen vinden de werksessies voorlopig digitaal plaats. Zodra we weer fysiek kunnen afspreken heeft dat uiteraard onze voorkeur. Als de werksessies fysiek plaats vinden, dan is helaas niet (meer) mogelijk om digitaal mee te doen. De resultaten van de werksessies zetten we steeds op deze website. Daar kan iedereen ook op reageren.

Kan ik de resultaten van de werksessie ook inzien?

Jazeker. De resultaten van de werksessies zetten we steeds op deze website.

Wat gebeurt er met onze dorpsvisie?

Bestaande visies (en ideeën) worden als inbreng meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Daar is door bewoners en initiatiefnemers immers al veel over nagedacht. Dat houdt niet in dat u altijd de inbreng terug kunt zien in de plannen, we moeten met elkaar keuzes maken. U kunt wel altijd teruglezen waarom we reacties en in dit geval ideeën uit de dorpsvisie, wel of niet een plek hebben kunnen geven in het masterplan. 

Inhoud Masterplan 1.1

Wat wordt er precies behandeld/ besproken/ bevraagd in het proces richting Masterplan 1.1?

Enkele voorbeelden van wat er precies wordt besproken:

  • Soorten woningen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, toekomstbestendig wonen, natuurinclusief bouwen etc.
  • Waar komen verschillende vormen van natuur? Maar ook bijvoorbeeld hoe we omgaan met het Driebondsbos en Harksteder Broeklanden.
  • Waar komen verschillende vormen van recreatie, sport en toerisme?
  • Waar krijgen de bedrijven en voorzieningen een plek?
  • Wat worden de ontsluitingsroutes?
  • Aangedragen specifieke initiatieven en ideeën als bijvoorbeeld een speelboerderij, een plek voor jongeren, een voedselbos, etc.

Wordt er ook nagedacht om bijvoorbeeld Tiny Houses te bouwen?

Ja, er is reeds een gebied aangewezen om een aantal Tiny Houses te gaan bouwen, namelijk het terrein rondom het startershuisje van de roeibaan (in de wijk De Zeilen). Hier worden een aantal Tiny Houses onder architectuur gebouwd. Of er naast deze nog anderen bijkomen, is op dit moment nog niet duidelijk, maar is zeker niet ondenkbaar. Heeft u interesse in een Tiny House? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op de website meerstad.eu. Dan krijgt u als eerste het laatste nieuws over het actuele aanbod.

VERHOUDING MET ANDERE PROCESSEN

Hoe zit het met het zonnepark en de Hyperloop? Staan die opnieuw ter discussie?
Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden door de gemeenteraad van Groningen. Daarmee staat de komst van het zonnepark en de Hyperloop niet ter discussie. Voor de inpassing van het zonnepark en de Hyperloop loopt een apart proces georganiseerd door de gemeente Groningen. We verwerken de plannen uit dit proces wel in het masterplan. Bureau Meerstad denkt samen met de gemeentelijke projectgroep en bewoners mee over de invulling rondom het zonnepark.

Is Meerstad Noord op dit moment alleen bestemd voor het zonnepark en de Hyperloop? Of worden er straks ook woningen gebouwd?

In 2012 zijn de plannen voor Meerstad-Noord aangepast. Het gebied boven het Slochterdiep was niet langer bestemd voor het Woldmeer en grootschalige woningbouw. Er bleef toen een mogelijkheid open voor kleinschalige woningbouw. Op dit moment zijn er geen concrete plannen woningen te bouwen in Meerstad-Noord. Het wordt onderwerp van gesprek bij de actualisatie van het Masterplan Meerstad 2005.

Waarom wordt er gekozen voor een energievoorziening voor de gemeente Groningen in een landelijk gebied terwijl er voldoende ruimte is op de daken van bedrijven?

De gemeente Groningen maakt het energiebeleid. Bureau Meerstad houdt in de uitwerking van plannen rekening met gemeentelijk beleid en genomen besluiten.

Er werd al gewerkt aan een plan voor de Eemskanaalzone. Wat gebeurt daar nu mee?
De uitkomsten van dat proces worden meegenomen in de verder uitwerking van het gebied. 

Wat gebeurt er met het Driebondsbos?
Het Driebondsbos wordt meegenomen in de actualisatie van het masterplan. Hierbij betrekken we de reacties die eerder over de toekomst van het Driebondsbos zijn ingediend. We gaan ook met natuurorganisaties in gesprek.

Wat gebeurt er met het Skillspark?

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft de locatie voor het Skillspark naast de P+R Meerstad vastgesteld. De plannen voor het Skillspark worden momenteel verder uitgewerkt. De initiatiefnemers verkennen of het mogelijk is het Skillspark aan een andere partij over te dragen die de aanleg en exploitatie van het tijdelijke park op zich kan nemen. 

Het vervolgproces

Waarom doet Bureau Meerstad dit en niet de gemeente Groningen?

Bureau Meerstad BV heeft van de gemeente Groningen opdracht gekregen om het plangebied Meerstad te ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen.

Heeft de gemeente Midden-Groningen ook een stem in het geheel?

Ja, de gemeente Midden-Groningen is betrokken bij de uitwerking van plangebied grenzend aan Harkstede, Scharmer en Lageland.

Hoe ziet het vervolg er uit?

Nadat de actualisatie van het masterplan klaar is en is vastgesteld, worden de eerste deelgebieden verder uitgewerkt. Inwoners, omwonenden en belanghebbenden worden bij de verdere uitwerking betrokken. Daarna volgen een omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en milieuonderzoeken. Daar hoort een formele inspraakprocedure bij en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Hierover zal Bureau Meerstad de omgeving tijdig informeren.

Besluitvorming

Gaan de gemeenten Groningen en Midden-Groningen het masterplan ook vaststellen?

Ja, het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen gaan het Masterplan Meerstad 1.1 vaststellen

Stelt de gemeenteraad het masterplan ook vast?

Strikt genomen is het niet noodzakelijk dat de gemeenteraad van Groningen het masterplan vaststelt. De verwachting is wel dat de gemeenteraad het masterplan zal bespreken. Dan is er voor inwoners en/of belangenorganisaties desgewenst een mogelijkheid in te spreken.

Kan ik bezwaar maken tegen het nieuwe masterplan?

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Wel kunt u uw opmerking op het plan kenbaar maken via de website of bij Bureau Meerstad. Dat kan ook in de volgende fase als het omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en de milieuonderzoeken voor de deelplannen ter inzage worden gelegd.

Kan op basis van het nieuwe masterplan ook gebouwd worden?

Nee, dat kan niet. Daarvoor moet het plan verder uitgewerkt worden in stedenbouwkundige plannen en omgevingsplannen met bijbehorende milieuonderzoeken. Hierover gaan wij in gesprek met inwoners, omwonenden en belangenorganisaties.

Overig

Hoe verhouden Bureau Meerstad en de gemeente Groningen zich tot elkaar?

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad is een eigen zelfstandige BV. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder. De gemeente Groningen heeft de opdracht aan Bureau Meerstad gegeven om het plangebied Meerstad te ontwikkelen. Bureau Meerstad geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in het plangebied Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Wordt Meerstad de nieuwe naam voor alle dorpen in het plangebied?

Nee, dat maakt geen onderdeel uit van de opdracht aan Bureau Meerstad BV. Meerstad is een plaatsnaam.

Wat betekent dit proces voor grondeigenaren?

Als de update van het masterplan directe invloed heeft op de gronden die niet in eigendom zijn van Bureau Meerstad, dan worden de desbetreffende eigenaren benaderd voor overleg.

Wat zijn de plannen om locatie Grunostrand te combineren met Meerstad, wij weten dat daar plannen voor zijn gemaakt. Wat zijn die plannen?

De locatie Grunostrand heeft een particuliere eigenaar. Dus die grond is niet van Bureau Meerstad. Het naastgelegen gebied De Wierden is wel in het bezit van Bureau Meerstad. De ontwikkeling van dat gebied nemen we mee in het huidige proces Masterplan Meerstad 1.1 

Hoe zit het met de waterberging en -kwaliteit van het Woldmeer?

Meer informatie over de bijzondere waterkwaliteit en waterberging van het Woldmeer is te vinden op de website meerstad.eu.