De meest gestelde vragen

Hieronder een gerubriceerde lijst naar onderwerp met de meest gestelde vragen en antwoorden over Meerstad 1.1. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

Wilt u meer achtergrondinformatie lezen? Bijvoorbeeld het Masterplan uit 2005? Dan kunt u terecht op de pagina Naslag van deze website. Daar vindt u alle relevante informatie, onderzoeken en achtergrondinformatie. Hier kunt u ook de startbijeenkomsten terugkijken. Ook daarin werden de nodige vragen gesteld en beantwoord.

Staat uw vraag er niet tussen? Op de home pagina van de website staat het formulier Ik wil graag iets kwijt over Hier kunt u al uw vragen, opmerkingen en ideeën kwijt. Deze komen bij ons binnen en die beantwoorden wij dan zo spoedig mogelijk. Want immers: samen maken we betere plannen.

Masterplan Meerstad

Waarom wordt het masterplan uit 2005 geactualiseerd?

Het masterplan moet worden geactualiseerd, omdat de plannen voor het Meerstad plangebied zijn verouderd en veranderd (bijvoorbeeld Meerstad-Noord). Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken bijgekomen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld klimaatvraagstukken, de energietransitie of nieuwe ideeën van inwoners of ondernemers. Ook hebben bewonersorganisaties aangegeven dat er behoefte is aan een actueel masterplan en om hierover in gesprek te gaan.

Waarom moet het zo snel?

De update van het Masterplan Meerstad 2005 gaat een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijk kunnen realiseren van woningen en voorzieningen. Gelet op de crisis op de woningmarkt moeten er snel plannen gemaakt worden, zodat er woningen gerealiseerd kunnen worden. Het is wel belangrijk dat er voldoende tijd is om samen tot een goed en gedragen plan te komen. Mocht blijken dat daarvoor wat meer tijd nodig is, bijvoorbeeld om een extra werksessie te organiseren, dan is die ruimte er.

Geldt het masterplan uit 2005 nu niet meer?

Het Masterplan uit 2005 is nog steeds de basis van waaruit we werken. Als er straks een actualisatie van het masterplan is vastgesteld, werken we de deelgebieden waar we gaan beginnen verder uit. Dat doen we met een omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en milieuonderzoeken. Die documenten vormen het kader waarbinnen nieuwe plannen plaats mogen vinden. Hierover gaan we ook weer graag met u in gesprek.

Komt er een compleet nieuw plan of blijven sommige afspraken staan? Er zou bijvoorbeeld een groenzone achter mijn huis komen. Vervalt dat nu?

Nee, er komt geen compleet nieuw plan. De uitgangspunten uit het Masterplan Meerstad 2005 blijven. Er komt een nieuwe kaart met toelichting waarin de uitgangspunten en nieuwe inzichten verwerkt zijn. In de werksessies bespreken we wat we willen behouden uit het masterplan en wat er zou moeten veranderen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over de manier waarop we bestaande bebouwing inpassen in het nieuwe masterplan.

Wat is een Masterplan (1.1)?

Het Masterplan Meerstad 1.1 geeft in grote lijnen weer hoe het plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet heel precies uitgewerkt, maar laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt. Dus waar komen woningen, bedrijven, groen(verbindingen), water(verbindingen), voorzieningen, etc. Het masterplan bestaat uit kaarten met daarbij een toelichting. Omdat het een plan is voor langere termijn, is er bewegingsvrijheid in het plan opgenomen om in te kunnen spelen op de laatste ontwikkelingen en vernieuwde inzichten. Het is dus geen exacte blauwdruk van hoe het gebied er definitief uit komt te zien.

Kan er op basis van het Masterplan 1.1 gebouwd worden?

Nee. Het Masterplan 1.1 is een plan op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we per gebied een uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan wordt dus o.a. bekend om wat voor woningen het gaat, hoe groenstroken eruit komen te zien en hoe wegen of fiets- en wandelpaden ingepast worden. Bij de uitwerking van de deelplannen betrekken we de direct omwonenden en andere belanghebbenden. Bij dit traject hoort ook een formele en juridische inspraakprocedure. Dit omdat het uiteindelijk moet leiden tot een nieuw omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan).

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Bij het Masterplan Meerstad 1.1 hoort een toekomstagenda. Hier staat in wanneer we welk gebied in detail gaan uitwerken in een stedenbouwkundig plan en een omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan) met bijbehorende milieuonderzoeken. Hier worden de direct omwonenden en andere belanghebbenden bij betrokken. Het kan goed zijn dat we meerdere gebieden tegelijk gaan uitwerken. De fasering en planning wordt bekeken nadat het Masterplan er ligt. Dit gaan we ook breed communiceren.

Wie is er betrokken bij de totstandkoming van het Masterplan Meerstad 1.1?

Bij de totstandkoming zijn veel partijen betrokken. Bureau Meerstad voert gesprekken met bewoners, belangenverenigingen en andere stakeholders. Er zijn werksessies met bewoners, overlegtafels met belangenverenigingen en er worden ook één-op-één gesprekken gevoerd. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente Groningen en de gemeente Midden-Groningen.

Worden alle ideeën en suggesties meegenomen?

We ontvangen veel ideeën en suggesties en proberen die zoveel mogelijk een plek te geven in het gebied/ in het Masterplan. We kunnen helaas niet alles een plek geven. Soms is er bijvoorbeeld sprake van tegengestelde wensen en belangen of is een idee niet uitvoerbaar of financieel haalbaar. Bij het Masterplan Meerstad 1.1 hoort straks ook een reactierapport. Hierin kunt u lezen waarom we suggesties wel of niet mee hebben genomen.

Welke opdracht heeft Bureau Meerstad?

De opdracht van Bureau Meerstad is het realiseren van in totaal 8.000 woningen met bijbehorende voorzieningen, het graven van een meer van zo’n 350 hectare en het realiseren van netto 40 hectare bedrijvenpark. Een deel van de woningen en het Woldmeer zijn al gerealiseerd. We moeten bij de planontwikkeling van Meerstad ook laten zien hoe we omgaan met thema’s als betaalbaarheid van woningen, inpassing van bestaande dorpen en linten, mobiliteit, klimaatbestendigheid, energievoorziening, etc. Het is een dus een complexe opgave.

Ideeën en wensen

Hebben wij als inwoners wel echt invloed?

Ja, u heeft invloed op de actualisatie van het masterplan. Uw reacties worden verwerkt. Dat houdt niet in dat u altijd de inbreng terug kunt zien in de plannen, we moeten met elkaar keuzes maken. U kunt wel altijd teruglezen waarom we reacties wel of niet een plek hebben kunnen geven in masterplan 1.1

Waar kunnen wij over meedenken?

U kunt over alle onderwerpen en thema’s uit het masterplan meedenken. Het is wel zo dat Bureau Meerstad een opdracht heeft. Er moeten onder meer zo’n 6.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden bijgebouwd en het Woldmeer moet groeien naar zo’n 350 hectare. Dat staat vast. Maar dat kan op vele manieren een plek krijgen in het masterplan.

Hoe worden belangenorganisaties zoals natuur- en ondernemersorganisaties betrokken?

Belangenorganisaties betrekken we op twee manieren. We organiseren drie overlegtafels: een natuur- en landschapstafel, een ondernemerstafel en een recreatie- en toerismetafel. Hiervoor nodigen we de diverse belangenorganisaties uit. De uitkomsten uit deze overlegtafels delen we op de website meerstad.eu/toekomst, zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn. Naast de overlegtafels spreken we sommige belangenorganisaties een op een.

Ik heb een idee voor het plangebied of een opmerking over de uitwerkingen tot nu toe. Waar kan ik terecht?

Onderaan deze pagina ( en op andere plekken op deze website) vindt u een formulier waar u ideeën en opmerkingen kunt achterlaten.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Uw inbreng wordt verzameld en voorzien van een reactie. Dat geldt ook voor inbreng uit de werksessies, de website en uit de afstemming met belangenorganisaties zoals natuurorganisaties, ondernemersorganisaties etc. Alle inbreng samen vormt de basis voor de nieuwe masterplankaart.

Is mijn inbreng wel anoniem?

U heeft de mogelijkheid om anoniem te reageren. Het is voor Bureau Meerstad dan niet mogelijk om de reactie persoonlijk met u te delen.

Krijg ik bericht van wat er met mijn inbreng is gedaan?

In mei 2022 hebben we een slot bijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst hebben we op basis van alle inbreng de voorkeursvariant van het masterplan gepresenteerd. Deze presentatie kunt u terugkijken op de pagina Naslag. Iedereen die inbreng heeft geleverd en contactgegevens heeft achtergelaten, heeft van ons het reactierapport ontvangen.

Wij hebben eerder ideeën aangedragen. Wat gebeurt daar mee?

Eerder aangedragen ideeën en initiatieven worden meegenomen in het proces.

Waar kan ik mij opgeven?

U kunt zich niet meer voor de werksessies opgeven. Ideeën en opmerkingen kunt op de website achterlaten. Ook alle bewonersorganisaties uit het plangebied Meerstad doen mee aan de werksessies. U kunt ook langs die weg uw inbreng leveren.

Hebben jullie niet gewoon al een nieuw masterplan liggen?

Nee, er ligt nog geen nieuw masterplan. Het nieuwe plan moet samen met u, belangenorganisaties, verenigingen, ondernemers etc. tot stand komen. We zijn wel mogelijke scenario’s aan het schetsen. Die schetsen worden gebruikt voor de werksessies.

Waarom maken jullie al een aantal varianten/scenario’s voor de werksessies?

Ervaring leert dat het heel lastig is met een leeg papier te beginnen. Daarom maken we drie mogelijke scenario’s als een soort ‘praatplaten’. Hierin is de opdracht van Bureau Meerstad verwerkt en de (bestaande) visies, ideeën en plannen die er in het verleden al zijn gemaakt (zoals bijvoorbeeld het Stedenbouwkundig Plan van de Eemskanaalzone), nemen we hierin mee. Tijdens de werksessies bespreken we de scenario’s. Wat is er goed aan? Wat ontbreekt? Wat moet anders? Uit de gesprekken met de deelnemers en aangedragen ideeën ontstaat uiteindelijk een nieuwe voorkeursvariant.

Kan deelname aan de werksessies ook online?

In verband met de huidige coronamaatregelen vinden de werksessies voorlopig digitaal plaats. Zodra we weer fysiek kunnen afspreken heeft dat uiteraard onze voorkeur. Als de werksessies fysiek plaats vinden, dan is helaas niet (meer) mogelijk om digitaal mee te doen. De resultaten van de werksessies zetten we steeds op deze website. Daar kan iedereen ook op reageren.

Kan ik de resultaten van de werksessie ook inzien?

Jazeker. De resultaten van de werksessies zetten we steeds op deze website.

Wat gebeurt er met onze dorpsvisie?

Bestaande visies (en ideeën) worden als inbreng meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Daar is door bewoners en initiatiefnemers immers al veel over nagedacht. Dat houdt niet in dat u altijd de inbreng terug kunt zien in de plannen, we moeten met elkaar keuzes maken. U kunt wel altijd teruglezen waarom we reacties en in dit geval ideeën uit de dorpsvisie, wel of niet een plek hebben kunnen geven in het masterplan. 

Inhoud Masterplan 1.1

Wat wordt er precies behandeld/ besproken/ bevraagd in het proces richting Masterplan 1.1?

Enkele voorbeelden van wat er precies wordt besproken:

  • Soorten woningen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, toekomstbestendig wonen, natuurinclusief bouwen etc.
  • Waar komen verschillende vormen van natuur? Maar ook bijvoorbeeld hoe we omgaan met het Driebondsbos en Harksteder Broeklanden.
  • Waar komen verschillende vormen van recreatie, sport en toerisme?
  • Waar krijgen de bedrijven en voorzieningen een plek?
  • Wat worden de ontsluitingsroutes?
  • Aangedragen specifieke initiatieven en ideeën als bijvoorbeeld een speelboerderij, een plek voor jongeren, een voedselbos, etc.

Wordt er ook nagedacht om bijvoorbeeld Tiny Houses te bouwen?

Ja, er is reeds een gebied aangewezen om een aantal Tiny Houses te gaan bouwen, namelijk het terrein rondom het startershuisje van de roeibaan (in de wijk De Zeilen). Hier worden een aantal Tiny Houses onder architectuur gebouwd. Of er naast deze nog anderen bijkomen, is op dit moment nog niet duidelijk, maar is zeker niet ondenkbaar. Heeft u interesse in een Tiny House? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op de website meerstad.eu. Dan krijgt u als eerste het laatste nieuws over het actuele aanbod.

VERHOUDING MET ANDERE PROCESSEN

Hoe zit het met het zonnepark en de Hyperloop? Staan die opnieuw ter discussie?
Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden door de gemeenteraad van Groningen. Daarmee staat de komst van het zonnepark en de Hyperloop niet ter discussie. Voor de inpassing van het zonnepark en de Hyperloop loopt een apart proces georganiseerd door de gemeente Groningen. We verwerken de plannen uit dit proces wel in het masterplan. Bureau Meerstad denkt samen met de gemeentelijke projectgroep en bewoners mee over de invulling rondom het zonnepark.

Is Meerstad Noord op dit moment alleen bestemd voor het zonnepark en de Hyperloop? Of worden er straks ook woningen gebouwd?

In 2012 zijn de plannen voor Meerstad-Noord aangepast. Het gebied boven het Slochterdiep was niet langer bestemd voor het Woldmeer en grootschalige woningbouw. Er bleef toen een mogelijkheid open voor kleinschalige woningbouw. Op dit moment zijn er geen concrete plannen woningen te bouwen in Meerstad-Noord. Het wordt onderwerp van gesprek bij de actualisatie van het Masterplan Meerstad 2005.

Waarom wordt er gekozen voor een energievoorziening voor de gemeente Groningen in een landelijk gebied terwijl er voldoende ruimte is op de daken van bedrijven?

De gemeente Groningen maakt het energiebeleid. Bureau Meerstad houdt in de uitwerking van plannen rekening met gemeentelijk beleid en genomen besluiten.

Er werd al gewerkt aan een plan voor de Eemskanaalzone. Wat gebeurt daar nu mee?
De uitkomsten van dat proces worden meegenomen in de verder uitwerking van het gebied. 

Wat gebeurt er met het Driebondsbos?
Het Driebondsbos wordt meegenomen in de actualisatie van het masterplan. Hierbij betrekken we de reacties die eerder over de toekomst van het Driebondsbos zijn ingediend. We gaan ook met natuurorganisaties in gesprek.

Wat gebeurt er met het Skillspark?

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft de locatie voor het Skillspark naast de P+R Meerstad vastgesteld. De plannen voor het Skillspark worden momenteel verder uitgewerkt. De initiatiefnemers verkennen of het mogelijk is het Skillspark aan een andere partij over te dragen die de aanleg en exploitatie van het tijdelijke park op zich kan nemen. 

Het vervolgproces

Waarom doet Bureau Meerstad dit en niet de gemeente Groningen?

Bureau Meerstad BV heeft van de gemeente Groningen opdracht gekregen om het plangebied Meerstad te ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen.

Heeft de gemeente Midden-Groningen ook een stem in het geheel?

Ja, de gemeente Midden-Groningen is betrokken bij de uitwerking van plangebied grenzend aan Harkstede, Scharmer en Lageland.

Hoe ziet het vervolg er uit?

De Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050 is unaniem vastgesteld. Nu worden de eerste deelgebieden verder uitgewerkt. Inwoners, omwonenden en belanghebbenden worden bij de verdere uitwerking betrokken. Daarna volgen een omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en milieuonderzoeken. Daar hoort een formele inspraakprocedure bij en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Hierover zal Bureau Meerstad de omgeving tijdig informeren.

Besluitvorming

Gaan de gemeenten Groningen en Midden-Groningen het masterplan ook vaststellen?

Ja, het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen gaan het Masterplan Meerstad 1.1 vaststellen.

Stelt de gemeenteraad het masterplan ook vast?

Strikt genomen is het niet noodzakelijk dat de gemeenteraad van Groningen het masterplan vaststelt. De verwachting is wel dat de gemeenteraad het masterplan zal bespreken. Dan is er voor inwoners en/of belangenorganisaties desgewenst een mogelijkheid in te spreken.

Kan ik bezwaar maken tegen het nieuwe masterplan?

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Wel kunt u uw opmerking op het plan kenbaar maken via de website of bij Bureau Meerstad. Dat kan ook in de volgende fase als het omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) en de milieuonderzoeken voor de deelplannen ter inzage worden gelegd.

Kan op basis van het nieuwe masterplan ook gebouwd worden?

Nee, dat kan niet. Daarvoor moet het plan verder uitgewerkt worden in stedenbouwkundige plannen en omgevingsplannen met bijbehorende milieuonderzoeken. Hierover gaan wij in gesprek met inwoners, omwonenden en belangenorganisaties.

Wonen

Er wordt gesproken over een wisselend aantal woningen, wat is het juiste aantal?

Bij de start van Meerstad was er sprake van zo’n 10.000 – 12.000 woningen. De economische crisis heeft er in 2012 toe geleid dat is besloten het deel van Meerstad dat boven het Slochterdiep gebouwd zou worden, voorlopig niet aan te leggen. Daarmee is het aantal woningen naar beneden bijgesteld. In het Masterplan 1.1 gaan we nu uit van totaal van 8.000 woningen in het hele plangebied. Van deze 8.000 woningen staan er nu ongeveer 1.000 in het huidige Meerstad en worden daar nog ongeveer 1.000 bijgebouwd de komende jaren. Waar de overige 6.000 andere woningen komen in het plangebied Meerstad staat straks in de actualisatie van het Masterplan 1.1.

Waar komt hoogbouw en waar laagbouw?

Waar hoog- en laagbouw komt is op dit moment nog niet bekend. Zodra de plannen per gebied worden uitgewerkt op basis van het Masterplan, wordt dit duidelijk. Het idee is wel om in Gruno/De Wierden en in de Eemskanaalzone een aantal gebouwen met appartementen toe te voegen. Daarbij houden we rekening met de bestaande bebouwing en de sfeer per gebied.

In de wijk De Zeilen in Meerstad zijn we bezig met de uitwerking van plannen voor drie appartementencomplexen. Hoeveel verdiepingen die krijgen, is op dit moment nog niet bekend.

Wordt er rekening gehouden met de bestaande bebouwing?

Zeker. De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we zo mooi mogelijk in te passen. Voor de verdere uitwerking van een gebied gaan we in gesprek met de direct omwonenden. Een voorbeeld hiervan is Klein Harkstede. Met de bewoners is gesproken over de invulling van het gebied tussen de woningen van Klein Harkstede en de wijk Groenewei.

Bij het maken van de actualisatie van het Masterplan brengen we vele wensen en belangen samen en kijken we naar de best mogelijke uitwerking en inrichting van het gebied. Om de gedachten te vormen, gebeurt het wel eens dat er over bestaande bebouwing geschetst wordt. Er wordt ook niet op voorhand gekeken naar grondeigendommen. Bij de uitwerking van het Masterplan Meerstad in de deelplannen doen we dat wel.

Kunnen er ook woningen langs de Hamweg richting Lageland worden gebouwd?

We maken een integraal plan voor het gehele gebied. Het gebied tussen Harksteder Broeklanden, het Slochterdiep en de Hamweg is de beste plek voor het plas-dras gebied dat we nodig hebben om de waterkwaliteit op peil te houden.

Hoe kunnen groene verbindingen worden gecombineerd met andere functies zoals woningbouw?

Bij de uitwerking van de gebieden wordt er goed gekeken naar waar en hoe de verschillende functies in het gebied gecombineerd kunnen worden. Hierover spreken we nu ook al aan de Natuur- en Landschapstafel. Bij de uitwerking worden zowel omwonenden maar ook specialisten betrokken.

In het gebied staat een aantal panden met een beschermd stadstoezicht. Hoe gaan jullie daarmee om?

We hebben in kaart gebracht welke gebouwen in het plangebied Meerstad een beschermd stadstoezicht hebben. Wanneer we aan de slag gaan met de uitwerking van de plannen kijken we op welke manier deze een plek kunnen krijgen.

Gruno/De Wierden

Hoe gaat Gruno/De Wierden eruit zien?

De uitwerking van Gruno/De Wierden gebeurt net als de uitwerking van de andere gebieden op basis van het Masterplan Meerstad 1.1. Er is nog geen definitief plan beschikbaar voor het gebied. Het idee is om een levendig ‘waterstadje’ te realiseren met een jachthaven en allerlei voorzieningen. Een plek waarbij mogelijkheden zijn voor wonen, werken en recreëren. De plannen worden in samenspraak met de omgeving uitgewerkt.

Over De Wierden loopt een hoogspanningsleiding, wat gaat daarmee gebeuren?

Bureau Meerstad is in gesprek met de gemeente Groningen en de netwerkbeheerder over de hoogspanningsleiding. Zodra hier meer bekend over is, laten we dit weten.

Waar wordt de invulling van Gruno/De Wierden besproken?

Gruno/De Wierden valt in het plangebied van Meerstad en is onderdeel van het Masterplan 1.1. Tijdens de werksessies met bewoners komt dit onderwerp ook aan bod. Bij de verdere uitwerking en planologische procedure betrekken we direct omwonenden andere belanghebbenden opnieuw.

Wat gebeurd er met het groen in het Grunopark?

Het water en groen in het Grunopark hebben een grote waarde. We doen onderzoek naar de natuurwaarden en het groen en houden hier in de uitwerking van de plannen zoveel mogelijk rekening mee.

Verkeer

Hoe wordt bepaald welke soort weg ergens komt?

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verkeersdeskundigen van de gemeente Groningen. Met behulp van verkeersmodellen wordt inzichtelijk gemaakt welke soort weg er nodig is. Op basis van variabelen zoals bijvoorbeeld aantallen woningen, aantal inwoners, oppervlakte van het bedrijvenpark en de ligging van een nieuwe weg kan het aantal verkeersbewegingen worden berekend. Verkeersbewegingen zijn het aantal auto’s en fietsers dat gebruik maakt van een weg. Als het soort weg bekend is, moeten we nog onderzoeken waar die weg exact komt, hoe de aansluitingen op het wegennetwerk eruit komen te zien en hoe de weg wordt ingepast.

Hoe wordt bepaald waar de weg komt?

Er wordt in het gebied naar verschillende opties gekeken en deze opties worden met elkaar vergeleken. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten zoals leefbaarheid en inpassing, verkeer, complexiteit en financiën. Ook zijn we hierover in gesprek met direct omwonenden.

Is er nog een nieuwe weg nodig als de Meerstadlaan open gaat?

Ja. De Meerstadlaan biedt geen oplossing voor de ontsluiting van Grunopark/De Wierden en de ontwikkeling bij Harkstede. De Hoofdweg, Middelberterweg en Hamweg zijn bijvoorbeeld op dit moment al drukke wegen. Deze wegen kunnen al het nieuwe verkeer niet allemaal goed verwerken. Met de nieuwe weg hopen we onveilige verkeerssituaties en verkeersopstoppingen tegen te gaan en leefbaarheid in het gebied te borgen.

Hoe ziet het knooppunt van de nieuwe ontsluitingsroute er straks uit?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment worden berekeningen gemaakt in het verkeersmodel waarbij we ook verschillende aansluitingen bestuderen. Zodra we hier meer inzicht in hebben gaan we in gesprek met de direct omwonenden hierover.

Kan er geen extra afrit op de snelweg gemaakt worden?

Rijkswaterstaat is terughoudend in het aanleggen van nieuwe aansluitingen op snelwegen om de doorstroming op de snelweg zo weinig mogelijk te verstoren. De noodzaak van de nieuwe aansluiting is bij Rijkwaterstaat ook niet duidelijk. Bureau Meerstad en de gemeente Groningen bespreken de (on)mogelijkheden van een nieuwe aansluiting met Rijkswaterstaat.

Wordt er ook gekeken naar het openbaar vervoer?

Ja. In de verkeersmodellen wordt ook rekening gehouden met openbaar vervoer en andere alternatieven voor de auto zoals de fiets. We zijn ook in gesprek met het OV-bureau Groningen Drenthe om preciezer in kaart te brengen hoe het ov-netwerk er in de toekomst uit kan komen te zien.

Waar komen straks de fiets- en wandelpaden te liggen?

Dat is op dit moment nog niet helemaal bekend. We zijn aan het kijken naar snelle en veilige fietsroutes van en naar de stad maar ook naar recreatieve routes zoals de mogelijkheid om een rondje rondom het meer te kunnen fietsen en wandelen. Dit is één van de onderwerpen beschreven in het Masterplan. Zie de pagina Naslag voor de laatste concept-kaarten met mogelijke fietsroutes.

Voorzieningen

Welke sportvoorzieningen komen er in Meerstad?

In het Masterplan wordt aangegeven waar sportvoorzieningen ongeveer komen. Welke sportvoorzieningen op exact welke plek komen, wordt later duidelijk als de plannen per gebied verder worden uitgewerkt. Daarbij kijken we naar het totale aanbod, dus ook naar sportvoorzieningen die al in het gebied aanwezig zijn.

Wat is de recreatieve verwachting van het Woldmeer?

Van meet af aan is het de bedoeling dat het Woldmeer niet alleen een recreatieve functie heeft voor omwonenden, maar ook voor de bredere omgeving. Daar houden we in het Masterplan rekening mee. Bijvoorbeeld door meerdere stranden en haventjes te maken maar ook door plekken aan te wijzen waar we mogelijkheden zijn voor horeca. Een mogelijke toekomstige vaarverbinding met het Zuidlaardermeer kan de recreatieve potentie van het Woldmeer ook vergroten. Aan de Recreatie- en Toerismetafel bespreken we de plannen op dit gebied.

Blijft de waterskibaan in het Grunopark bestaan?

Vanuit de omgeving is na de aankoop van het Grunopark de wens uitgesproken te onderzoeken of de waterskibaan kan blijven. Op dezelfde locatie of elders in het gebied. Dat gaan we onderzoeken.

Harkstede

Kunnen er in de groenstrook bij Harkstede wandelpaden worden toegevoegd?

We weten nog niet precies hoe de groenstroken eruit komen te zien. Het is wel aannemelijk dat er op een aantal plekken wandel- en fietspaden komen, zeker als er voorzieningen in de groenstrook komen zoals sport- of cultuurvoorzieningen. Als we het plan voor Harkstede en omgeving verder uitwerken, wordt dit duidelijk.

Kan het hertenkamp verplaatst worden van het centrum van Harkstede naar de nieuwe groenstrook?

Deze vraag is meerdere malen in de werksessies aan de orde gekomen. Deze vraag wordt meegenomen bij het centrumplan dat de gemeente Midden-Groningen als vervolgstap op het masterplan laat maken. Ook hier wordt de omgeving actief bij betrokken.

Wat gebeurt er met het centrum van Harkstede?

De ontwikkelingen bij Harkstede bieden ook mogelijkheden om het centrum van Harkstede te verbeteren en verstevigen. De gemeente Midden-Groningen is voornemens hier na vaststelling van het masterplan een plan voor uit te werken waar de omgeving actief wordt betrokken.

Bedrijvenpark

Is een bedrijvenpark echt nodig?

De realisatie van een bedrijvenpark is onderdeel van de opdracht van Bureau Meerstad. Die opdracht komt voort uit onderzoek. Vanuit de gemeente Groningen wordt op stads- en regionaal niveau gekeken naar de behoefte aan bedrijvenparken en naar geschikte locaties.

Is het toekennen van een thema (zoals energie) aan het bedrijvenpark realistisch? Is daar voldoende markt voor?

De eerste signalen zijn positief, maar we moeten het nog concreter uitwerken. Dat doen we met collega’s van de gemeente Groningen, maar ook aan de Ondernemerstafel.

Wie is verantwoordelijk voor het soort bedrijven dat zich kan vestigen op het bedrijvenpark?

Om het bedrijvenpark te mogen maken, is een nieuw omgevingsplan nodig (vroeger bestemmingsplan). Hierin staan regels over de te vestigen bedrijven, bebouwing, geluid, etc. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast.

Water

Hoe worden alle waterverbindingen gerealiseerd?

Meerstad heeft veel ervaring met de aanleg van waterwegen. Waar het kan, proberen we werk met werk te maken en de grond die vrijkomt meteen elders in het plangebied te gebruiken. Nu de actualisatie van het masterplan zich steeds verder aftekent, begint ook het rekenen, tekenen en toetsen wat er financieel en technisch mogelijk is.

Kan de Borgsloot natuurlijker worden?

De Borgsloot heeft meerdere functies, zowel ecologisch als in de waterhuishouding. Die functies houden we in stand. We hebben op dit moment geen plannen de loop van de Borgsloot aan te passen.

Natuur

Blijven de Noorderlanden Galloways?

De runderen grazen tijdelijk in De Wierden totdat Bureau Meerstad het gebied gaat gebruiken. Of ze dan elders in het gebied terug komen is op dit moment nog niet bekend.

Wat wordt onder groen verstaan?

Groen heeft vele betekenissen. We zullen in het masterplan onderscheid maken in soorten groen.

Wat wordt er gedaan met de uitkomst van de werkgroep MEERbos?

We zijn in gesprek met de werkgroep over het proces en nemen de uitkomst van de werkgroep mee in het proces. Daar waar kan trekken we samen op.

Energie

Is er een plan B voor als de hyperloop niet doorgaat?

De gemeente Groningen maakt het plan voor het zonnepark met daarin plek voor de Hyperloop. Meer informatie staat hier: Gebiedsvisie Meerstad-Noord | Gemeente Groningen

Kan het energienetwerk de aantallen zonnepanelen wel aan?

Daarvoor is o.a. een transformatorstation nodig. Zie voor meer informatie: Gebiedsvisie Meerstad-Noord | Gemeente Groningen

Is er wat te doen aan de overlast van de windturbines bij Roode Haan?
Hiervoor verwijzen we u naar: Home – Windplatform Groningen

Overig

Hoe verhouden Bureau Meerstad en de gemeente Groningen zich tot elkaar?

De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad is een eigen zelfstandige BV. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder. De gemeente Groningen heeft de opdracht aan Bureau Meerstad gegeven om het plangebied Meerstad te ontwikkelen. Bureau Meerstad geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in het plangebied Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Wordt Meerstad de nieuwe naam voor alle dorpen in het plangebied?

Nee, dat maakt geen onderdeel uit van de opdracht aan Bureau Meerstad BV. Meerstad is een plaatsnaam.

Wat betekent dit proces voor grondeigenaren?

Als de update van het masterplan directe invloed heeft op de gronden die niet in eigendom zijn van Bureau Meerstad, dan worden de desbetreffende eigenaren benaderd voor overleg.

Hoe zit het met de waterberging en -kwaliteit van het Woldmeer?

Meer informatie over de bijzondere waterkwaliteit en waterberging van het Woldmeer is te vinden op de website meerstad.eu.