NRD in procedure

Vorig jaar hebben honderden mensen meegedacht over de toekomst van plangebied Meerstad. Het resultaat daarvan is de Agenda voor de Toekomst en het Wensbeeld voor 2050. De gemeenteraad heeft deze eind 2022 vastgesteld. Omdat de woningnood in Groningen hoog is, willen we zo snel mogelijk starten met de ontwikkeling van de nieuwe gebieden uit deze Agenda. Dat doen we natuurlijk zorgvuldig. Eerst doorlopen we de verplichte procedures. De eerste in de reeks is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het hele plangebied. Deze ligt van 5 juli tot en met 2 augustus ter inzage.

Effecten op planten, mensen en dieren onderzoeken

Welke effecten de ontwikkelingen hebben op planten, mensen en dieren onderzoeken we met de MilieuEffectRapportage (MER). De NRD gaat daaraan vooraf: daarin staat wat er in de MER precies onderzocht wordt en hoe gedetailleerd. De uitkomsten van de MER zijn input voor de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen voor het gebied.

NRD ter inzage

Op 27 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen het concept van de NRD vastgesteld en besloten dat deze ter inzage gelegd wordt. Van woensdag 5 juli tot en met 2 augustus ligt de NRD ter inzage en kunt u erop reageren. Het stuk kunt u hieronder raadplegen en op de website gemeente Groningen.
Wilt u hem liever op papier inzien? Dat kan, bij de gemeente en bij ons. Bij de gemeente kunt u terecht bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, Groningen. Kijk hier voor actuele openingstijden van ons Informatie- en verkoopcentrum.

Inloopbijeenkomst: 17 juli

Op maandag 17 juli bent u van 17.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom in ons informatiecentrum (Zijlkade 2 Meerstad) voor een inloopbijeenkomst over de NRD. U kunt dan uw vragen aan ons stellen en reageren op de NRD.

Daarna

Na de inzageperiode beantwoorden wij alle vragen en reacties die zijn binnengekomen. We nemen ze ook mee naar de MER. We verwachten dat het college van burgemeester en wethouders in het najaar de NRD definitief kan vaststellen. Daarna starten we met de MER, waar u ook weer over kunt meepraten. Zodra dat het geval is, laten we u dat weten. Lees hier het persbericht over het besluit van het college.

Dit gaan we onderzoeken

We hebben breed gekeken naar wat we moeten onderzoeken om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van onze plannen. De afgelopen jaren zijn al veel onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de bodem, archeologie, planten en dieren, geluid en waterkwaliteit. Voor een deel kunnen we de resultaten daarvan meenemen naar de MER, voor een deel gaan we ze herhalen of actualiseren omdat er dingen veranderd kunnen zijn. En er komen ook nieuwe onderzoeken en thema’s bij, zoals de klimaatscan en stikstof.

Op basis van deze analyse nemen we in de NRD een lijst op met onderwerpen die we gaan onderzoeken in de MER. In de NRD staat deze lijst:

 • Natuur
 • Archeologie
 • Landschap en cultuurhistorie
 • Externe veiligheid
 • Bodem
 • Water
 • Verkeer en vervoer
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid
 • Gezondheid
 • Duurzaamheid

In de NRD staat per onderwerp welke effecten we precies onderzoeken.

Uitdagingen

Bij de vaststelling van de Agenda voor de Toekomst hebben we de opdracht van de gemeenteraad gekregen om alles financieel, technisch en planologisch verder uit te werken. We zijn gestart met de NRD en hebben getekend en gerekend. We weten al dat het Wensbeeld uitdagingen kent, zowel voor de woningbouwopgave als de financiële haalbaarheid. Een mogelijke oplossing daarvoor is meer woningen bouwen (8.000 erbij in plaats van 6.000). We willen niet dat dit ten koste gaat van het groen, de grootte van het meer of de kwaliteit van de openbare ruimte die we nastreven. Binnen de grenzen van de deelgebieden onderzoeken we of we op een aantal plekken (daar waar het past) meer woningen kunnen bouwen.

Verschillende plannen, verschillende effecten

In een MER moeten verschillende, realistische alternatieven worden onderzocht. Uiteraard is het Wensbeeld uit de Agenda voor de Toekomst de basis. We onderzoeken ook wat de effecten zijn als we

 • niets meer doen (behalve wat al loopt)
 • alleen nog doen wat we in 2005 hadden bedacht (ons oude Masterplan)
 • vooral grondgebonden woningen in het hogere segment bouwen
 • meer bouwen dan bedacht (8.000 woningen erbij in plaats van 6.000).